Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular » ÇANAK SİTESİ KURALLARI

ÇANAK SİTESİ KURALLARI

 
   ÇANAK SİTESİ YÖNETİM PLANI

   ÇANAK TATİL SİTESİ YÖNETİM PLANI

     BİRİNCİ BÖLÜM
1-GENEL HÜKÜMLER
1-AMAÇ VE KAPSAM
MADDE-1:İzmir ili, Foça ilçesi, Yenifoça Beldesi, Fatih Mahallesi Çanak mevkiinde bulunan 10247/2 ve 10248/1 ada/parseller üzerinde Belediyece onaylı yerleşim planı ve uygulama projesine göre yapılmış 122 adet pansiyon dubleks,236 adet pansiyon daire,trafo,1 adet sosyal tesis,tarihi kule tipi 1 adet ev, 500 m3 hacimli su deposu, site giriş güvenlik kulübesi, arıtma tesisi, su kuyuları ve ortak kullanım alan/arsalardan oluşan Çanak Tatil Sitesi pansiyon konut alanı yasaların emredici hükümleri saklı kalmak üzere bu yönetim planına göre yönetilir.                                         
NOT: Tapuda 122 dubleks, 232 pansiyon daire Bağımsız Bölüm Malikleri üzerine, geri kalan tüm taşınmazlar ise arsa payları oranında Bağımsız Bölümler üzerine ortak kullanım alanı olarak tescillidir.

2-YÖNETİM PLANINDA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN UYGULANMASI
MADDE-2: Yönetim Planı taraflar arasında sözleşme mahiyetindedir. Gerektiğinde tapu sicili uygulanabileceği gibi, Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanununun, Medeni Kanunun ve ilgili diğer kanunların hükümleri uygulanır.
3-YÖNETİM PLANININ(YP) BAĞLAYICILIĞI
MADDE-3:Bu Yönetim Planı ile planda yapılacak değişiklikler; tüm Site Bağımsız Bölüm Maliklerini (BBM), onların mirasçılarını, bu bağımsız bölümleri maliklerinden satış, bağış vs. bir yolla iktisap eden bütün şahıslar ile Bağımsız bölümlerden herhangi bir sıfatla sürekli yararlananları, Site yönetiminde görev alacak organları (Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Site Müdürü) ile site çalışanlarını kapsamı içine alır ve bağlar.
4-YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ
MADDE-4: Çanak Tatil Sitesi Yönetim Planı ancak BBM’lerin beşte dördünün olur oyları ile değiştirilebilir, maddelerden çıkarma veya ilaveler yapılabilir.
Yapılan bu değişikliklerle ilgili olarak BB. Maliklerinin kat Mülkiyeti Kanununun 33. Maddesine göre mahkemeye başvurma hakları saklı tutulur. Yapılan değişiklikler Kat Mülkiyeti Kütüğü beyanlar bölümünde gösterilir.
                            İKİNCİ BÖLÜM
                 II-YÖNETİM ORGANLARI
Çanak Tatil Sitesi yönetim organları; Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve/veya Site Müdüründen oluşur.

A-BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLER KURULU (BBMK)
1-OLUŞMASI VE YETKİ ALANI
MADDE–5:Çanak Tatil Sitesi BBMK arsa payına bakılmaksızın bütün BBM’lerinden oluşur ve kanunların emredici hükümleri saklı kalmak koşuluyla Çanak Tatil Sitesi bu kurul tarafından sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir ve yönetim tarzı bu kurulca belirlenir. Kurul yapyığı olağan toplantılarda Siteyi yönetmek için üç kişiden oluşan Site Yönetim Kurulu ile iki kişiden oluşan Site Denetim Kurulunu seçer. BBMK’u Sitenin salt Yönetim Kurulu marifeti ile yönetilmesine karar verebileceği gibi, bu yönetim organlarına ilaveten icraya dönük görevleri üstlenebilecek bir Müdürün dışardan atandırılmasına da karar verebilir.
BBMK ana taşınmazın yönetim ve kullanımından dolayı BBM’leri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında çıkan anlaşmazlıkları çözümler ve karara bağlar.
2-OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA VE ÇAĞRI
MADDE-6:BBMK her yıl Temmuz ayı ilk yarısında yıllık olağan toplantısını yapar. BBMK’u Yönetim Kurulu tarafından toplantı tarihinden en az 30 gün önce bütün BBM’lerine imzalattırılacak bir çağrı kağıdı veya taahhütlü bir mektupla toplantıya davet edilir. Toplantı çağrısı ve gündemin bir örneği ayrıca site ilan panosunda toplantı gününe kadar ilan edilir.  
Çağrıda toplantı gün, yer ,saat ve gündemi belirtilir. Gündemde olmayan bir maddenin konuşulup karara bağlanması, konunun toplantıya katılanların üçte birinin gündeme alınmasını istemesine bağlıdır. Çağrı yapılırken yeterli sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı da belirtilir. BBMK her toplantısında o toplantıyı yönetmek içiniçin BBM’leri arasından bir kişiyi Başkan, iki kişiyi de katip üye olarak seçerek görevlendirir.
MADDE-7:Önemli bir durumun ortaya çıkması durumunda, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu veya BBM’lerinin 1/3’nün istemi üzerine BBMK’u yukarıda 6.Maddede belirtilen usullere uyarak gerekli gördüğü her zaman  BBM’lerini 15 gün önceden yine yukarıda belirtilen yollarla haberdar etmek sureti ile her zaman OLAĞANÜSTÜ toplantıya çağırabilir.
Olağanüstü toplantı talebind bulunan kurul üyeleri, taleplerinde olağanüstü toplantı çağrısının nedenlerini ve toplantının gündemini de belirtmek zorundadırlar. Olağanüstü toplanacak bu kurul, toplantı gündemi ile sınırlı olup sadece o gündemi görüşür. Toplantıya katılan BBM’leri gündeme ilave edilmesi amacı ile başka bir önerge veremezler.

3- TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI
MADDE-8: BBMK, BBM’lerin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.
Yeterli sayı sağlanmadığından ilk toplantı yapılamazsa, ikinci toplantı yedi günden önce ve on beş günden sonra yapılamaz. Toplantıda alınacak kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Yasalarda yazılı özel haller için konmuş bulunan toplantı ve karar yeter sayısına ilişkin kurallar saklıdır.

4-KURULA KATILMA VE OY HAKKI
MADDE-9: BBMK’unda  arsa payına bakılmaksızın her BBM’nin bir oy hakkı vardır. Aynı kişi birden fazla BBM ise her biri için ayrı oy hakkına sahiptir. Ancak bu şahsın kullanacağı oy sayısı bütün oyların 1/3’ünden fazla olamaz.
Bir bağımsız bölümün birden fazla maliki var ise BBMK’da bu malikleri içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder.BBMK’na mazeretleri nedeni ile katılamayan BBM’ni toplantıda kendisini vekaleten temsil ettirebilir. Ancak Site Yönetim Kurulunda BBM’lerin tatbiki imzaları bulunmadığından ve toplantı anında vekalete konan imzaların vern kişiye ait olduğunun kontrolünün yapılmasının imkansızlığından BBM’ni temsil edecek kişi için vereceği vekaletnameyi imzaladıktan sonra site Yönetim Kuruluna elden, tahahüütlü mektupla veya fax ile toplantı gününden önce veya toplantı gününde Divan Başkanına bizzat vekalet verilen tarafından teslim edilmesi zorunludur. Tayin edilecek vekil malik olabileceği gibi. Site dışından bir kişi de olabilir. Vekil toplantıda bir veya daha fazla bölüm malikini temsil edebilir ise de kullanabileceği  toplam oy sayısı  oyların %5’inden fazla olamaz. Ehliyetsiz BBN’ni BBMK’da velisi veya vasisi temsil edebilir.
Alınacak karar doğrudan kendisini ilgilendiren BBM veya Malikleri BBMK toplantısında bu görüşmelere katılmak zorundadırlar, ancak bu kararla ilgili oy kullanamazlar.

5-KARARLARIN BAĞLAYICILIĞI
MADDE-10: BBMK’nun kararları, toplantıya veya karara katılmamış olsalar dahi Sitede bulunan tüm BBM’lerini, mirasçılarını, BB’ü herhangi bir şekilde onlardan devralmış olanları ve BB’ü herhangi bir sıfatla fiilen kullananları, yararlananları, Yönetim ve Denetim Kurullarını, Site Müdür ve Çalışanlarını bağlar. BBM’leri kurul tarafından verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısı aleyhine, kurul toplantısına katıılan ancak Kat Mülkiyeti Kanununun 32. Madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her BBM’i kararı öğrenmesinden başlıyarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her BBM ise kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay  ve her hâlükârda karar tarihinden başlayarak altı ay içinde ana gayrımenkulün bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak iptal davası açabilir. BBMK kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz.
BBM’lerinden birini onun bölümünden kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette yararlanan kimsenin, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören BBM’i veya Malikleri ana gayrımenkulün bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak Hakimin müdahelesini isteyebilir.
 
6-KARARLARIN YAZILMASI VE İMZALANMASI
MADDE- 11: BBMK’nun kararları BBMK’nun seçtiği Divan Başkanı ve Katip Üyeler tarafından (1)’den başlayayıp sırayla giden , syfa numaraları taşıyan, her sayfası Noter mühürü ile onaylı “Karar Defteri”ne yazılır ve toplantıya katılan BBM’leri tarafından ayrı bir liste halinde imzalanmak üzere imzaya açılır. Alınan karar veya kararlara aykırı oy verenler, arzu ederlerse aykırılığın sebebini belirterek isminin karşısını imzalar. Bu tür çelişkili hususlar, bu konularda daha önce alınmış kararlar esas alınarak çözümlenir. Kurulda alınan kararlar en geç 30 gün içinde Site Yönetim Kurulu tarafından BBM’lerine yazılı olarak bildirilir.

7-İŞLETME PROJESİ
MADDE-12: Çanak Sitesinin İşletme Projesi(Bütçe) Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul Toplantısından en az bir ay önce hazırlanır ve Temmuz ayında yapılacak BBMK onayından sonra yürülüğe girer.
İşletme projesinde özellikle;
-Sitenin bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları,
-Tüm giderlerden BBM’ne Kat Mülkiyeti Kanununun 20. Maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar,
-Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her BBM’ne yine aynı kanun esaslarına göre alınması gereken avans tutarı ile bu avansların ödeme şekli ve zamanları gösterilir.

B-SİTE YÖNETİM KURULU
1-SEÇİMİ VE ÇALIŞMA USULÜ
MADDE-13: BBMK, her yıl Temmuz ayı ilk yarısında yaptığı toplantılarda, iki yıl için kendi aralarından üç asil ve üç yedek üyeden oluşan Site Yönetim Kurulunu seçer.
Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri BBMK’nun hem sayı hem de arsa payı bakımından çoğunluğu ile sitede fiilen oturan, mülk sahibi BBM’leri arasından seçilerek görevlendirilirler. Seçilebilmek için toplantıya katılmak şarttır. Seçim açık oylama ile yapılır. Eski yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.
Dışarıdan Müdür atandırılmaması durumunda Madde 17 ve 18’de belirtilen görevlerin tamamı Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.
İki yıl için seçilen yönetim kurulu üyeleri müteselsilen sorumlu olup uyumlu çalışmaları esastır. Edimlerin ifası yönünde çıkacak uyuşmazlıklarda ve kurul kararının iptaline ilişkin davalarda aktif ve pasif husumet ehliyetine sahiptirler.
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde BBM’leri anlaşamazlar ise, BBM’lerinden birinin başvurması halinde Yönetim Kurulu Üyeleri( veya üyesi) o yörenin Sulh Hukuk Mahkemeleri tarafından tayin edilir. Mahkeme tarafından atanan yönetici, bu atama üzerinden altı ay geçmedikçe BBMK kararı ile değiştirilemez. Bu durumda yönetici ile yapılan sözleşmede teminat göstermesi şartı konulabilir.
Yöneticilerin adı soyadı ve adrei giriş kapısının görülen yerine çerçeve içerisinde asılır.
MADDE-14:Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanarak yapılan faaliyetler ve BBMK’u kararlarının uygulama durumunu inceler, yapılacak faaliyetler hakkında gerekirse karar alarak deftere geçer. Yapılan bu  toplantılara üç kez mazeretsiz olarak katılmayan kişi istifa etmiş sayılır.
2-ÜCRET:

MADDE-15: Site Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret(Huzur Hakkı), BBMK toplantısında belirlenerek karar altına alınır. Bu tutar Yönetim Planı 5.maddede belirtilen ve BBMK tarafından belirlenen yönetim tarzı esas alınarak belirlenir. Bunun dışında Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ad altında ücret ve maaş verilmesi teklif ve kabul edilemez.
3-SİTE YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUĞU VE GÖREVLERİ

A-SORUMLULUK:
MADDE-16: Seçilen Site Yönetim Kurulu üyeleri ile BBM’leri arasında hukuki ilişki vekalet hükmündedir. Yöneticiler BBM’lerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludurlar.

B-GÖREVLERİN DEVREDİLEMEZ KISMINA DAİR:
MADDE-17:1)Site Yönetimi ile ilgili her türlü yönetmelik, şartname, sözleşme vb. hazırlanması/hazırlatılmasına ve tadiline yetkili olmak, Yönetim Planından kaynaklanan bu temsil göreviyle de edimlerin ifası yönünde çıkacak uyuşmazlıklarda aktif ve pasif husumet ehliyetine sahip olmak,
2)İlgili yasa, sözleşme ve yönetim planı çerçevesi içinde Çanak Sitesinin yönetimi ile ilgili uygun kararları almak, alınan kararların doğrulukla uygulanmasına nezaret etmek, uygulamadan doğan sonuçları değerlendirmek, gerekiyorsa düzeltici yeni kararlar oluşturmak,
3) Temmuz ayında yapılan olağan BBMK’u toplantılarında o tarihe kadar elde edilen gelirler ile yapılmış olan giderlerin bilançosunu vermek, hazırlayacakları gelir gider raporu ile gerçekleştirilen faaliyetleri içeren dönem sonu faaliyet raporunu BBMK’u toplantısında BBM’lerin bilgisine sunmak,
4)BBMK kararı ile Site Müdürü dışarıdan seçilecek ise BBM’u tarafından belirlenmiş ücret ve koşullara uygun olarak sözleşmeyi hazırlamak, anlaşmasını yapmak ve Müdürü göreve başlatmak,
NOT: Bu durumda Yönetim Kurulu üyeleri hizmeti yürüten icra organı içinde görev alamazlar. İcra organı organizasyonunun en üst kademesinde Müdürlük bulunur. Ayrıca icra organı ile Yönetim Kurulu arasındaki ilişkilerin ve bağlantıların ne şekilde sağlanacağı BBMK’u prensip kararları doğrultusunda Yönetim Kurulunca belirlenir. BBMK’un onayını almak şartı ile Site Müdürü ile yapılan sözleşmede veya sonradan haklı bir sebebin ortaya çıkması durumunda Site Müdüründen teminat istenir.
Haklı bir nedenle Müdürün görevden alınması veya istifa etmesi durumunda yeni Müdür göreve başlayıncaya kadar iskan hariç Müdür özlük haklarını kullanmak sureti ile icraya yönelik bu görevler Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yerine getirilir, Yönetim kuruluna ise geçici bir süre ile yedek üye davet edilir.
5) Çanak Tatil Sitesinde çalışan personelin teşkilat şemasını duruma ve günün şartlarına göre düzenlemek
6)BBMK’u tarafından verilen yetki ve kadro çerçevesinde site için görev yapacak Avukat, Danışman,Sekreter,işçi ve güvenlik görevlilerinin sözleşmelerini yapmak, göreve başlatmak, azletmek, durumdan yapılacak ilk toplantıda  BBMK’u bilgilendirmek.
NOT: Tüm personelle ilgili ücretler İşletme projesine bağlı kalmak şartı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
7)Diğer sorumluluklar aşağıdaki gibidir.
a)Karar defterine yazılan kararların eksik imzalarını tamamlatmak, kararlara aykırı oy verenlerin aykırı oy verme nedenlerini daha önceki uygulamalar ışığında çözümlemek, alınan kararların iki hafta içinde BBMK’u toplantısına katılmayan BBM’lerine, kiracılarına veya diğer sıfatlarla BB’lerden istifade edenlere dururulmasını sağlamak,
b)BBMK’nun kararlarını, protokollerini, yapılan uyarı ve bildirimlerinin özetlerini ve tarihlerini ve bütün giderlerini tarih sırasına göre karar defterine geçirmek ve bu defteri her Genel Kurul toplantısı öncesi, Haziran ayı içinde notere götürüp kapattırmak, yönetimle ilgili tüm belgeleri, gelir ve giderlere ilişkin makbuzları ve faturaları en az beş yıl süreyle saklamak.
c)İşletme Projesine (Bütçe) göre aylık planlı ve plansız ödeme yetkilendirme proğramlarını yapmak ve bu proğramın uygulanması için Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi  ve Müdürünün ve/veya Yönetim Kurulunun iki üyesinin imzasını taşıyan belge karşılığı Site mali sorumlusu (sekreter) banka ve PTT’den para çekmek, banka şubeleri arasında virman yapmak ve belge karşılığı site borçlarını zamanında ödemek üzere yetkilendirmek.
d)Sitenin genel yönetim,idame işletme,personel, ssk,vergi vb. giderlerini kapsayan ve oranlamaya dayanan gelir gider tutarlarını, genel giderlerden her BBM’ne düşecek miktarı, oranlamaya dayanan giderleri karşılamak üzere her BBM’nin ödeyeceği avans tutarını, ödeme şekil ve zamanlarını gösteren bir işletme projesi(bütçe) hazırlamak ve Temmuz ayında yapılacak BBMK’nun onayına sunmak.
e) BBMK’u toplantısında alınan kararlar ve belirlenen ilkeler doğrultusunda BBM’lerin hizmet veren Market ve Kafeterya gibi ortak tesislerin işletmeya veya kiraya verilmesine ve/veya üzerindeki tasarrufu veya idari işlemde bulunulmasına ilişkin sözleşmeler ve diğer hukuki ana yapıya iş yapacak firmalarla iş sözleşmelerini BBMK’unu temsilen yapmak, gerekirse yapılan sözleşmeleri fesh etmek.
NOT:Yapılacak sözleşmeler Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerden en az biri tarafından imzalanır.
f) Olağan ve olağanüstü toplantı gündemini hazırlamak ve site yönetim planında belirtildiği gibi BBMK’nu toplantıya çağırmak

C-DEVREDİLEBİLİR SORUMLULUK VE GÖREVLERİNE DAİR:
MADDE-18: a)BBMK’u tarafından alınan kararları ve onaylanmış işletme projesini uygulamak/uygulatmak,
b)Ana taşınmazın amacına uygun olarak kullanımı, korunması, bakım, onarımı, temizliği ile telefon, su, arıtma, su kuyuları, trafo ve elektrik hat ve tesislerinin düzenli bir şekilde işletilmesi, çöp ve katı atık toplanması faaliyetlerinin aksamadan sürdürülmesi için gerekli tedbirleri alır/aldırır,
c)Siteyi tatil sezonuna hazırlamak/hazırlatmak,
d)Sitenin yönetimi ile ilgili bütün avans ve genel gider ödemelerinin kabulünü, yönetimden doğan borçların zamanında ödenmesini, paranın en iyi şekilde muhafazasını, harcanmasını ve tahsil yetkisi dahilindeki kira bedellerinin tahsil edilmesi/ettirilmesini sağlamak,
e) Toplanan genel gider ve avans paralarını yatırmak ve gerektiğinde çekmek/çektirmek için muteber bir banka, bankalar veya PTT şubesinde site adına hesap/hesaplar açtırmak,
f)Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen BBM’lerine ve yapmaya yetkili olduğu işler nedeni ile üçüncü sahıslara katşı BMM’lerini temsilen dava açar/açtırır, icra takibinde bulunur/bulundurur. BBKM’u kararlarının iptaline ilişkin olarak veya yapmaya yetkili olduğu işler nedeni ile BBM’leri ve üçüncü şahıslar tarafından açılan davalarda  diğer BBM’lerini temsil eder/ettirir. Gerktiğinde kanuni ipotek hakkını kat mülkiyeti kütüğüne tescil eder/ettirtir.
NOT:BB’lerin ortak gider ve avans borçlarının ve gecikme tazminatlarının ödenmesinden BB’de kiracı veya başka bir şekilde devamlı olarak yararlananlar BBM’i ile müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira bedeli ile sınırlıdır. Kiracı yaptığı ödemeyi kira bedelinden düşer, BB’den kiracı olarak veya başka bir sebeple yararlanıyor olması BBM’inin ortak gider ve avans payını ödeme zorunluluk ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Bu davalara ilişkin olarak görevlendirilecek avukatlara ödenecek ücretler ve yargılama giderleri ortak giderlerden karşılanır.
g) Ana taşınmazın tümünü ilgilendiren tebligatları kabul etmek/ettirtmek, gerektiğinde BBM’lerine iletilmesini sağlamak,
h)Site çalışanlarının iş ve SSK Yasası hükümleri uyarınca gerekli işlemlerini süresi içinde yerine getirmek/getirtmek, görevlerini en iyi yerine getirmelerini sağlamak/sağlattırmak,
ı) BBMK’u veya bu kurul tarafından yetki verilen yönetici tarafından sözleşmeleri fesih edilen ya da sona eren site çalışan görevlilerine veya dışardan atanmış Müdüre bu görevleri nedeni ile iskan için yer tahsil edilmiş ise bu yeri onbeş gün içinde baoşaltılmasını sağlamak/sağlattırmak.
NOT: Bu süre içinde boşaltılmayan yerlerin ilgililerce boşaltılması için yerel mülki amire başvurulur.
j) Yönetim kurulu birer aylık dönemi kapsayacak şekilde Site gelir gider cetveli ile eklerini kolay anlaşılır bir şekilde düzenlettirerek ilan levhasında yayımlattırır. Her ayın yirmisinde yayımlanan cetvel ekinde:
-İşletme defteri(aylık faaliyetleri gösterir)
-Gelir-gider tablosu
-borçlu olanlar listesi
-İcraya verilenler listesi bulunur.

C-SİTE DENETİM KURULU
1-SEÇİMİ VE GÖREVLERİ
MADDE-19: BBMK’u iki yılda bir temmuz ayı ilk yarısında yapacağı toplantıda sayı ve arsa payı çoğunluğu ile aralarından iki BBM’ni iki yıl süre ile Denetçi olarak seçer. Denetçilerin seçilebilmeleri için toplantıya katılmaları şarttır. Aynı kişilerin tekrar denetçi olarak seçilmeleri mümkündür.
Denetim Kurulu görevini işlev yaptığı Çanak Tatil Sitesi yararına uygun ve tarafsız bir görüşle yerine getirir.
Denetçiler Yönetim Kurulunun hesaplarını, defterlerini ve Site Müdürünün yönetim faaliyetlerini en az üç ayda bir sürekli olarak denetler, haklı bir nedenin ortaya çıkması halinde her zaman için yöneticileri değiştirebilmek için BBMK’unu toplantıya çağırabilir ve ayrıca her üç aylık dönemleri kapsayan ara raporlar hazırlar. Temmuz ayı ilk yarısında yapılacak BBMK’u toplantısında okunmak üzere BBM’lerine denetim sonuçları ve sitenin yönetimi hakkındaki düşünce ve görüşlerini kapsayan genel bir rapor okuyarak kurula okurlar.
Denetçiler haklı bir nedenin ortaya çıkması halinde bu denetleme görevini her zaman yapabilme yetkisine sahiptir.
2-ÜCRET:

MADDE-20: Denetçilerin alacakları ücrete BBMK’u karar verir.
D-SİTE MÜDÜRÜ

MADDE-21 1-GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
A)GENEL:
Çanak Tatil Sitesini, Kat Mülkiyeti Kanunu, diğer kanunlar, Site Yönetim Planı, BBKM’u kararları ve Yönetim Kurulu tarafından Madde 17/C’de belirtilen esaslara göre hazırlanmış sözleşmeye uygun olarak icrai görevleri yerine getirerek yönetmekten sorumludur.
Site Müdürü,sözleşmede açık ve tartışma yaratmayacak şekilde belirtilen görec, sorumluluk ve özlük hakları yönünden Yönetim Kurulu ve müteselsilen BBMK’na karşı sorumludur.
Site Müdürü Yönetim Kurulu ile sözleşme yapılırken veya BBMK’nun istemi doğrultusunda haklı bir sebebin ortaya çıkması halinde istenilen teminatı vermekle yükümlüdür.
B)DİĞER:
Site Müdürünün diğer görevleri aşağıdaki gibidir:
1)Olağan ve Olağanüstü Toplantılara katılmak,
2)Yönetim Kurulunun hazırlayacağı sözleşme kapsamına konulan ve Madde 18’de belirtilen devredilebilir ve diğer icrai görevleri teşkilat şemasında gösterilen kadrolu personel ile noksansız ve zamanında yerine getirmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
III-BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1- BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
A)HAKLARI:
MADDE-22: BBM’leri, mülkiyetinde bulunan Bağımsız Bölümler (BB) üzerinde Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu Yönetim Planındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Medeni Kanunun kendilerine tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptir. BB Malikleri bağımsız bölümleri üzerinde ana taşınmaza zarar verecek ve imar kanun ve yönetmeliklerine aykırı nitelik taşıyan iç tadilatlar ve ilaveler yapamaz, tesisler kuramazlar. Bunun dışında yapılacak onarım, tesis ve değişiklikler Site Yönetim Kurulunun onayı alınmak sureti ile BBMK’u tarafından belirlenmiş zaman aralıkları içerisinde yapılır.
B)YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
MADDE-23: BBM’leri BB’leri ve ortak kullanım alanlarını kullanırken iyi niyet kurallarına uymak, diğer BBM’lerini rahatsız edecek hareketlerden veya yasaya ve yönetim sözeşmesine aykırı davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.
BBM’leri BB’lerinin ve ortak kullanınalanlarının bakım,temizlik ve mimari durumuna itina göstermek, görünümü ve güzelliğini titizlikle korumak ve diğer BBM’lerini tedirgin edici davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. Ayrıca kendi bağımsız bölümlerinde ana taşınmaza zarar verecek ve imar yasasına aykırı nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamazlar. Tavan,taban ya da duvarlarla birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantı yerlerinde ise bu bölüm maliklerinin ortak rızasıyla ana taşınmaza zarar vermeyecek onarım ve değişiklikler yapabilir.
BBM’leri özellikle;
1)Sahipsiz ve başıboş hayvanları Çanak Sitesi ortak alanlarında besleyemez, koruması altına alamaz. Kendi BB’lerinde ve eklentilerinde köpek (kurt, kangal,buldog, pitbul vs. yırtıcı ve parçalayıcı köpekler hariç), kedi, kuş, balık gibi evcil hayvanlar dışında başka hayvan besleyemezler. Besledikleri hayvanların özellikle diğer BBM’lerini rahatsız etmemelerini göz önünde bulundururlar. Çanak sakinleri sahibi oldukları köpekleri mutlaka tasma ve ağız maskesi ile gezdirir, hayvanlarını gezdirirken dışkı ve pisliklerini temizlemede kullanacakları malzemeleri yanlarında bulundururlar.
2)Bağımsız bölümlerini kumarhane, randevu evi veya benzeri yer olarak ahlaka ve adaba aykırı bir şekilde kullanamazlar.
3)Tapu sicilinde pansiyon olarak kayıtlı bağımsız bölümlerde hiçbir şekilde  hastane, dispanser,klinik, poliklinik ve ecza laboratuarları gibi müesseseler olarak kullanamazlar, eğlence ve beslenme amaçlı yerler açamazlar ve bu amaçla kullanılmak üzere kiraya veremez, buraları işyeri adresi olarak dahi gösteremezler.
4)BBM’leri kendi bağımsız bölümlerinde diğer BBM’lerini rahatsız edecek nitelikte müsadesiz gürültü çıkaran toplantılar düzenleyemezler, gürültülü hareketlerde bulunamazlar. Özellikle saat 23’ten sonra televizyon, radyo, teyp ve bu tür cihazlarını komşularını rahatsız edecek şekilde açarak kullanamazlar. Ayrıca özel sebeplerle düzenlenen toplantılarda diğer BBM’lerini rahatsız etmemeye azami özeni gösterirler.
5)BBM’leri kendi bölümleri ile ortak kullanım alanlarında patlayıcı ve pis kokulu maddeler bulunduramazlar.
6)BBM’leri ve bu bölümlerde başka sıfatla oturanlar diğer bağımsız bölümlerde ve ortak kullanım alanlarında meydana gelen su elektrik gibi arızaların giderilmesi için kendi bağımsız bölümlerine girilmesine müsaade ederler. Bu izin yüzünden bağımsız bölüm malikleri ya da orada başka sıfatla oturanlar bir zarara uğradıkları takdirde bu zarar, lehine verilen BBM’i tarafından ödenir.
7) BBM’leri hiçbir şekilde çöp toplama merkezleri dışında ortak kullanım alanlarına veya istinad duvarları diplerine çöp, bitki artığı vs. atamaz.
8)BBMK’nunun alınmış bir kararı olmadıkça ana taşınmazın hiçbir yerine tabela levha asamazlar.
9)BBMK’kararları ve ilk istinad duvarını geçmemek şartı ile,  BBM’leri kullanımına verilmiş bahçelerin sürekli bakımlı ve temiz durumda bulundurma zorunluluğu vardır. Mevcut ağaçlar hiçbir şekilde müsadesiz kesilemez. Bahçe düzenlemesi ise komşu malikleri rahatsız etmeyecek, manzarasını engellemeyecek ve karşılıklı anlayışa dayalı bir şekilde olması gereklidir.
10)BBM’leri araçlarını Yönetim Kurulunca belirlenmiş olan yerlere trafik akışını engellemeyecek, çöp toplama merkezlerinden çöp alınmasını aksatmayacak şekilde park etmek zorundadırlar.
11) Kendi konutunda mimari proje değişikliği içeren önemli tadilatlar için belediyeden proje onayı almak zorunluluğu vardır. Ancak sitenin genel görünümünü bozmayan, statik projeleri ve BBM kurul kararlarına aykırı olmayan tadilatlara izin verilebilir. Ancak bu tadilarların 15 Haziran- 15 Eylül tarihleri dışında ve saat 09-18 saatleri arasında yapılması ve inşaat artıklarının site dışına çıkarılarak attırılması zorunludur. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek tazminat ve cezai yaptırım buna sebep olan malik veya BB’ü kullanan tarafından ödenir/karşılanır.
12) BBM’leri  BB’lerinde bizzat oturmuyorlar  ise tebligat adreslerini, iş ve ev telefon numaralarını, olduğu takdirde adres değişiklikleri ile BB’lerinde kiracı olarak veya başka bir  sıfat ile  oturanların ad, soyad, telefon, ev ve iş adreslerini en geç 7 gün içinde Yönetim Kuruluna, ayrıca kiracı kimlik bilgilerini Yenifoöa Jandarma Komutanlığına bildirme mecburiyetindedirler.
13)BBM’leri BB’lerini kiraya verdikleri takdirde Yönetim planının bir kopyasını BB’ü kullanacaklara tebliğ edildiğine dair tebellüğ belgesini 7 gün içinde yönetim kuruluna vermek zorundadırlar.
14)BBM’leri pansiyonlarını yasa dışı bir tarzda ve devre mülk şeklinde kısa süreli olarak kiraya veremezler.
15)Bu bölümde belirtilen hususlarla  bağımsız bölüm maliği için ön görülen hak ve mükellefiyetlerin bağımsız bölümlerde kiracı  veya herhengi bir sıfatla oturanlar veya faydalananlar tarafından aynen yerine getirilmesi mecburidir.

2-ORTAK YERLERE AİT HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

A)HAKLAR:
MADDE-24: BBM’leri ana taşınmazın bütün ortak yerlerine Medeni Kanunun mülkiyet hükümlerine göre sahip olurlar ve bu yerlerden kanun ve yönetim planı hükümlerine göre faydalanma hakkına sahiptirler.
Ortak yerler şunlardır;
-Aplikasyon sınırları içinde kalan site giriş kapıları, giriş güvenlik kulübesi, ana cadde ve ara geçiş yolları, istinad duvar ve merdivenleri, açık, kapalı oto ve bot, tekne park sahaları,
-Spor alanları,, çocuk bahçesi, yeşil alanlar, dinlenme, ağaçlı ve boş alanlar,
-Plaj, duş,kule tipi kagir kafeterya, sosyal hizmet binası, işçi pansiyon daireleri,
-Temiz su, pis su elektrik ve trafo alt yapı tesisatları, trafo, su kuyuları, su deposu ve su arıtma tesisatı ve tesisi, TV antenleri
-El takım avadanlıkları, ilaçlama ve ot kesme makinaları, traktör, su tankı, masa, sandalye, oturak , şezlong, güneşlil, diğer mefruşatlar,
  BBM’lerinin bu ortak kullanım alanları ve tesislerinden nasıl ve ne ölçüde yararlanacağı BBMK’u tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu tarafından buna uygun kurallar konularak düzenlenir.

B)BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE-25: 1)BBM’leri ortak kullanım alanlarının bakım, temizlik ve itinalı kullanımına dikkat etmek  görünüm ve güzelliğini korumak zorundadır.
2)BBM’lerinden biri tüm maliklerin rızası olmadıkça ana taşınmazların ortak yerlerinde inşaat, onarım yapamaz, tesis kuramaz, değişik renkte badana ve boya yapamazlar.
3)BBM’leri Çanak Tatil Sitesi ortak yerlerinden yararlanırken tesis ve donanımlarına zarar vercek veya diğer sakinleri rahatsız edecek kural dışı tutum ve davranışlarda bulunamazlar, buralardan faydalanmaya yönelik olarak yetkili yönetim organları tarafından konulmuş kurallara aykırı hareket edemezler.
4)BBM’lerinin özellikle Çanak Sitesi girişinde ve plajda yapılan denetimlerde görevlilere kuralların uygulanmasında yardımcı olmak zorundadır.
5)Bu yönetim planında BBM’lerinin yükümlülüklerine ilişkin olarak yer alan bütün hükümler BB’lerden kiracı olarak veya başka bir sebeple devamlı  yararlananlara da aynen uygulanır. Bu yükümlülüklere aykırı davrananlar BBM’leri ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
IV-ORTAK GİDERLERE KATILMA
1-ANA TAŞINMAZIN ORTAK GİDERLERİNE KATILMA
MADDE-26:
A)BBM’leri OY BİRLİĞİ ile başka bir çözümde anlaşamadıkları sürece ana taşınmazın aşağıda belirtilen giderlerine ve açılacak avanslara arsa payı oranında katılırlar.
1)Ortak tesislerin sigorta pirimleri, yönetici ve denetçi huzur hakları,
2)Yönetim planında ortak alan/tesis olarak tanımlanmış tüm ortak yerlerin işletme bakım, yapım, onarım, yenilenme, tadilat, sulama, aydınlatma, kısaca İDAME İŞLETME GİDERLERİ,
3)Ortak alan ve tesislerin ilaçlama ,ve yenilenme giderleri, su ve aydınlatma giderleri,
4)Isınma,yakıt, ulaşım ve nakliye giderleri,
5) Teçhizat, takım, avadanlık ve traktör tamir onarım ve yenilenme giderleri,
6) Ortak alan ve tesislerin temizlik, ağaçlandırma, çiçeklendirme vs. giderlerine
B)BBM’leri aşağıda belirtilen ortak giderlere ve açılacak avanslara ise arsa paylarına bakılmaksızın EŞİT ORANDA  katılırlar.
1)Müdür, bahçıvan, teknisyen, güvenlik görevlisi, sekreter, müşavir, danışman avukat gibi gibi görevlilerin aylık ücretleri ile SSK pirim ve kıdem tazminatı giderlerine
2)Mahkeme  giderlerine
3)Ortak kullanım alanlarının her türlü vergi, harç ve cezalarına
C)BBM’lerinin hiç biri ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanım hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısı ile buralardan yararlanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek sureti ile gider  ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
D) Belirtilen giderleri ödemeyen BBM’leri hakkında diğer BBM’lerin her biri veya yönetim planını, kat mülkiyeti yasasını ve genel hükümlere göre dava açılır, Kat Mülkiyeti Yasasının 37. Maddesi son fıkrasına göre icra takibi yapılabilir.
E)BBM’leri avans ve ortak giderlerini her ayın son gününe kadar ödemek zorundadır.
F)Ortak gider ve avas payının tamamını zamanında ödemeyen BBM’leri gecikilen her ay için %10 gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdürler. Bu durumlarda borç hesabı yapılırken gecikme tazminatı sadece anaparaya uygulanır.
G) Ortak gider ve avas payını ödemede İKİ AY GECİKEN BBM’i hakkında bu yönetim planı ve genel hükümlere göre Site Yönetim Kurulu dava açmak ve icra takibi yapmakla yükümlüdür.
H)Ortak giderlerden karşılanan masraflara BBM’lerinin veya çocuklarından birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle yararlanmakta olan kişilerin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, ödeme zarara sebep olandan veya BBM’inden tahsil edilir.
I)Bağımsız bölüm kiraya verilmiş ise avansdan veya ortak giderlerden kendisine düşen payı yapılan ihtara rağmen 15 gün içinde ödemeyen BBM’lerinin borcu kira alacağına mahsuben kiracıdan alınır.
K)BBM’lerinin gideri ve avans borcu ve gecikme tazminat miktarlarını diğer bağımsız bölümlerin haklarını zedeler bir boyuta getirmeleri durumunda Kat Mülkiyeti Kanununun 25.Maddesi uyarınca borçlu bağımsız bölüm malikinin bağımsız bölümü üzerindeki mülkiyet hakkı üzerine yasal yönden ipotek konulabilir.
L)BBM’lerin her türlü bakım, onarım ve idameleri bağımsız bölüm malikleri sorumluluğundadır. Su, elektrik ve telefon hizmetlerinin bağımsız bölümlere kadar getirilmesi ortak giderler kapsamında site yönetiminin sorumluluğunda finanse edilecektir.
M)Sezon dışı boş veya kimsenin oturmadığı BB’lerde oluşacak su, elektrik ve yapısal arızaların oluşturduğu maddi kayıplardan Yönetim Kurulu sorumlu tutulamayacaktır. Tedbir ve önlemler BBM’leri tarafından önceden alınacaktır. Yönetim Kurulu bu gibi durumların tespiti halinde BBM’lerini haberdar edecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
1-HAKİMİN MÜDAHELESİNİN İSTENMESİ
MADDE-27: BBM Kurulu tarafından verilen kararları yasalara veya yönetim planı hükümlerine aykırı bulan BBM’i Çanak Tatil Sitesinin bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak kararın tamamının veya kısmen iptalini isteyebilir.
BBM Kurulu tarafından verilen kararlar aleyhine, toplantıya katılan ancak aykırı oy kullanan her BBM’i karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her BBM’i kararı öğrenmesinden itibaren bir ay içinde ve halde karar tarihinden başlayarak altı ay içerisinde ana gayrımenkulün bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesine iptal davası açabilir. Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz.
BBM’lerden birinin Kat Mülkiyeti Kanununda veya bu Yönetim Planında ön görülenborç ve yükümlülüklerine uygun hareket etmemesinden zarar gören, rahatsız olan BBM’i Çanak Sitesinin Bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak Hâkimin müdahalesini, rahatsız duruma son verilmesini isteyebilir. BBM’i davanın Yönetim Kurulu tarafından açılmasını isteyebilir. BBM’lerinden biri borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle diğer BBM’lerinin haklarına onlar için “çekilmez hale gelecek” derecede aykırı davranırsa o BBM’nin BB’mü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini, Kat Mülkiyeti Kanununda öngörülen şekil ve usül çerçevesinde Hakimden isteyebilirler.
BBM’i ortak gider ve avans payını zamanında ödemediği için iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibine sebep olmuşsa veya mahkemenin emrine rağmen borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemekte bir yıl ısrar etmişse veya kendi BB’nü bu yönetim planında yasak edilen işlerden birini yapmak için tahsis etmesi üzerine yapılan ihtarlara rağmen bundan vazgeçmemekte ısrarlı davranmışsa ve ihtarın rebliğinden itibaren üç ay içinde eski haline getirmemişse yukarıda değinilen çekilmezlik hali meydana gelmiş sayılır.
2)ÖNCELİKLE SATIN ALMA HAKKININ OLMAYIŞI
MADDE-28: Çanak Tatil Sitesindeki bir BB’ün satılması halinde diğer BBM’leri öncelikle satın alınan (şufa) hakkına sahip değildirler.
3)TEMLİKİ TASARRUFLAR VE ÖNEMLİ YÖNETİM İŞLERİ
MADDE-29: BB’lerin tamamen veya kısmen yıkılarak tekrar yapılması veya BB’lerin dış duvarlarının, çatı veya damının veya diğer ortak yerlerin reklam amacı ile kiralanması gibi önemli yönetim işleri BBMK’nun oy birliği ile alacağı kararla yapılır.
Çanak Tatil Sitesi ortak yer ve tesislerinin bir ayni hakla kayıtlanması ortak yapı ve tesislerin ve ortak BB’lerin mülkiyetinin devredilmesi Çanak Tatil Sitesi arsalarının bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devredilmesi gibi tasarruf işlerlerinin yapılması BBMK’nun bu konuda oy birliği ile karar alması ile mümkündür.

ALTINCI BÖLÜM
VI-EK HÜKÜMLER
MADDE-30: Ana taşınmazın bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devir olması gibi temliki tasarruflar veya ana yapı dış duvarları ile bağımsız bölüm veya ortak tesis çatı ve duvarlarının reklam maksadı ile kiralanması gibi önemli yönetim işleri ancak BBMK’nın oy birliği ile alacağı karara bağlı olacaktır.
MADDE-31: Ana taşınmazın tamamının veya bir kısmının harap olması veya kamulaştırılması halleri ile kat mülkiyetinin sona ermesi hususlarından kat mülkiyeti kanunun ilgili hükümleri geçerli olacaktır.
MADDE-32: Çanak Tatil Sitesinin mevsim gereksinimleri göz önünde bulundurularak aydınlatılması Site Yönetim Kurulu insiyatifinde olacaktır.
MADDE-33: Çanak Tatil Sitesi su ücretlerinin tespiti BBMK’u tarafından karara bağlanacak, su ve elektrik saatlerinin okunması, ücretlerinin toplanması, muhasebesinin tutulması ise Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilecektir.
MADDE-34: Bağımsız bölümler arsa kullanımında ilk istinad duvarı dışına çıkılamıyacak, dairelerde arsa kullanımı ise buna ilaveten alt/üst daire olarak iyi komşuluk ilişkisi içinde kendi aralarında çözümleyecek, binalar arası geçiş yolları aynen korunacak, gidiş ve gelişler öncelikle binaların ön cephelerinden yapılacak, bina dış cephe boyaları beyaz renkte olacaktır.

   YEDİNCİ BÖLÜM
VII-YETKİ VE YÜRÜRLÜK:
1-YETKİ
MADDE-35: İş bu Yönetim Planında yer almayan konularda karar alma ve uygulamaya BBMK’u 4/5 oyla yetkilidir.
2-YÜRÜRLÜK
MADDE-36: Bu Yönetim Planı, BBMK’nun 13.07.2008 tarihli toplantısında kabulüne ilişkin oy birliği ile aldığı karar ile yürürlüğe girmiş olup, tescil işlemini yürütmek üzere Çanak Sitesi Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir.04.11.2019